Songtaew Media โฆษณารถสองแถว โฆษณารถแดง
ถือเป็น สื่อโฆษณาเคลื่อนที่ ที่สร้างความน่าจดจำให้กับผู้พบเห็นเป็นการย้ำเตือนภาพลักษณ์สินค้าและบริการเนื่องจาก สื่อติดรถสองแถว สามารถเคลื่อนที่และทำงานได้ในเวลาเดียวกันทั้งยังมีเส้นทางเดินรถที่ครอบคลุมทั้งในตัวเมืองย่านธุรกิจ แหล่งชุมชน และนอกตัวเมือง ต่างอำเภอ ครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดดังนั้น สื่อโฆษณารถสองแถว จึงเป็นการตอบโจทย์การนำเสนอสินค้าและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แสดงทั้งหมด 8